Akce

 

CURATING ONLINE: Cultural Heritage, Creativity and the Summer of Artificial Intelligence

Online stream na Facebooku Vašulka Kitchen Brno a YouTube TIM MU.

Odkaz na YouTube stream: https://youtu.be/fqkQtKD_COU

Přednáška
úterý, 7 prosinec, 2021 - 14:00 do 18:00

Jednodenní mezinárodní sympozium a následná debata odborníků, akademiků, kurátorů, umělců, kteří zkoumají potenciál využití umělé inteligence (hlubokého učení umělých neuronových sítí) ke zpracování a sdílení obsahu uměleckých sbírek, k mapování digitální kultury a k testování umělé inteligence jako média kreativní praxe (umění umělé inteligence / AI art).

Cílem sympozia je prozkoumat aktuální trendy v oblasti zpracování archiválií, totiž živý archiv / live archive, nové podoby konceptu umělého umění / artificial art (Abraham Moles) a manifestace estetiky remixu (Eduardo Navas) nebo crowdsourcované krásy (Joanna Zylinska) v době léta umělé inteligence.

Konference je pořádaná při přiležitosti dokončení projektu Media Art Live Archive

Symposium se koná ve studiu Domu umění města Brna: Z důvodu zhoršující se situace Covid-19 a vyhlášení nouzového stavu bude pro návštěvníky a diváky přístupné pouze online. Vysílání celého programu připravujeme na Facebook stránce Vašulka Kitchen Brno, případně dalších kanálech. Informace budou upřesněny na sociálních sítích a webu www.vasulkakitchen.org.

Harmonogram

14:00 – 14:15
Úvodní slovo Jany Horákové 

První sekce

Moderátorka: Jana Horáková

14:15 – 14:55 
Andreas Sudmann (University of Regensburg, Německo)
On Computer Creativity

Mohou být počítače kreativní? Tato otázka provázela historický vývoj umělé inteligence od úplného začátku. Nejpozději však od roku 2016 potenciál a široká implementace algoritmů strojového učení (zejména umělých neuronových sítí) vedly k pozoruhodné renesanci zájmu o počítačovou kreativitu a umění umělé inteligence. Avšak do jaké míry současné umělecké projekty, které prakticky využívají učící se algoritmy a estetickými prostředky je reflektují, otevírají skutečně nové možnosti pro uvažování o vztahu mezi počítači a kreativitou? Ve svém příspěvku se zaměřím na podmínky této potenciálně nové perspektivy.

15:00 – 15:40 
Emily L. Spratt (Arts and Technology Academic and Strategic Advisor, New York, NY) 
Approaches to The Curation of Machine-Learned Images in Art and Film 

Tak jako se exponenciálně množí digitální obrazy umění a kultury, roste také potřeba jejich online kurátorství. Kurátoři, kteří jsou limitovaní obrovským rozsahem těchto vizuálních informací, stále více využívají nástroje založené na strojovém učení, které jim umožňují automatickou analýzu a uspořádání digitálního obsahu, čímž rozšiřují dosah svého kurátorského umění a zároveň podněcují významné filozofické otázky o povaze dnešního kurátorství. V prezentaci budou diskutovány současné přístupy využití umělé inteligence ke správě digitálních obrazů výtvarných děl a filmu, které poslouží pro argumentaci ve prospěch tvrzení, že definice kurátorství se rychle mění v důsledku nově vznikajících technologií. Mezi příklady, jež budou předloženy, patří mimo jiné Gastronomické algoritmy (the Gastronomic Algorithms), umělecký projekt o vizualizaci michelinských talířů Alaina Passarda s využitím generativní UI, a Fellini Forward, film inspirovaný umělou inteligencí a vystavěný na korpusu filmů Federica Felliniho, ale také další nejnovější příklady využití strojového učení, které jsou založené na práci s obrovskými datovými soubory uměleckých děl a filmu. S ohledem na současné přístupy ke kurátorství a k umělecké produkci, která využívá strojové učení, bude představena vize jejich budoucího vývoje, ukotvená konceptem konvergence techniky a umění.

15:45 – 16:20
Eduardo Navas (Pennsylvania State University, USA)
AI Creativity after Remix in Art and Media: Metacreativity 

Příspěvek spojuje principy digitální postprodukce (schopnosti zachytit, upravit a sdílet digitální materiál v reálném čase prostřednictvím sítí), estetiku remixu a umělou inteligenci, konkrétně strojové učení ve vztahu k umění, médiím a kultuře. Zaměří se na emergenci metakreativity: na postup delegování částí tvůrčího procesu na umělou inteligenci (AI) a strojové učení (ML). Kritická reflexe umělé inteligence, kreativity a kulturní produkce přesahující lidské kapacity je nezbytná, protože jakmile jednou vstoupíme do pokročilé fáze vývoje směřujícího k tomu, že části tvůrčího procesu jsou automatizovány, objevují se otázky týkající se našeho současného chápání autorství jako výlučně lidského úsilí, které otevírají možnost předefinovat kreativitu, autorství a spolupráci.

Pauza

Druhá sekce
Moderátorka: Monika Szűcsová

16:30 – 17:00
Barbora Trnková (Fakulta výtvarných umění VUT Brno) 
AI: All Idiots 

Příspěvek představí probíhající kolektivní výstavní projekt AI: All Idiots, prezentovaný v rámci cyklu Jiné poznání v pražské galerii MeetFactory, jehož cílem je přiblížit širokému publiku problematiku umělé inteligence ve vztahu k umění. Za tímto účelem, místo ukázky kurátorovaného výběru uměleckých děl vytvořených umělci pracujícími s umělou inteligencí, jsme se rozhodli začít od nuly a shromáždit vlastní databázi obrázků, vytvořenou z webů českých umělců, vytrénovat vlastní umělou inteligenci a zapojit několik umělců do produkční role, jinak vlastní stroji. Takto prezentovaný vztah mezi umělou a uměleckou inteligencí, vytvořený na vzorku reprezentantů české umělecké scény, otevírá řadu otázek. Jsou umělci, kurátoři a umělecká obec také nositeli stereotypů, které mají být statisticky potvrzovány a neustále opakovány?

17:05 – 17:35
Tin Lai Man (Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno) 
The Alegory of the Machine

Umělá inteligence představuje nový potenciál pro uměleckou tvorbu, v rámci které jsou umělci osvobozeni od konvenčních forem kreativity. Moje práce a výzkum jsou situovány na pomezí člověka a stroje, digitalizované replikace, jejich rozšířených forem a estetiky. Abychom porozuměli novému druhu umění vytvářenému stroji a dali mu smysl, je nutné přezkoumat, jak na tento typ kreativity můžeme vztáhnout tradiční teorie umění a umělé inteligence a vytvořit nový nebo hybridní estetický rámec, který bude schopen reagovat a vyrovnávat se s budoucím vývojem. Cílem přednášky je sdílet perspektivy související s manipulací s daty a vývojem vizuálního umění prostřednictvím strojového učení a problémy související s uměním a technologií, stroji a estetikou.

17:40 – 18:10
Daniel Kvak (Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno) 
Music as a Formal Language. Comparative analysis of audio content recording techniques using symbolic and subsymbolic representation for processing by machine learning methods.

Strojové učení nachází využití při řešení úloh, pro které neexistují žádné doménově specifické znalosti. Systémy, které dokážou extrahovat typické vlastnosti ze sady trénovacích dat, lze nalézt v oblasti tzv. učení bez učitele (unsupervised learning). Tyto algoritmy mohou být užitečnými nástroji pro analýzu a modelování hudebních stylů z korpusů, o kterých nemáme dostatečné znalosti k vytvoření samostatné domény. Generování terminálních prvků syntaktické struktury je nezbytné pro korpusovou analýzu a následné generování nového hudebního materiálu. V případě hudební kompozice mohou mít tyto výstupy podobu akordů, harmonických změn, melodických fragmentů, rytmických figur, nebo dokonce techniky hraní na konkrétní nástroje. I když tento přístup může připomínat klišé, hudba a jazyk mají společného více, než se na první pohled může zdát, alespoň pokud jde o výpočetní techniku.

Konec symposia

Prosíme návštěvníky, aby dodržovali všechna aktuální bezpečnostní opatření: 
a) V Domě umění města Brna i Vašulka Kitchen Brno je možné se pohybovat pouze se zakrytými ústy a nosem respiratorem min. třídy FF2 a dodržovali mezi sebou rozestupy na 1,5 metru. 
b) Vstup na události je podmíněn dokladem o bezinfekčnosti.
Návštěvníci musí splnit jednu ze tří následujících podmínek:
–uplynutí minimálně 14 dní od 2. dávky očkování
–prodělání nemoci COVID-19 (imunita platí po 180 dní).

Testem se nadále mohou prokazovat lidé do 18 let, lidé, kteří nemají dokončené očkovaní, nebo ti, kteří se podle potvrzení lékaře nemohou očkovat ze zdravotních důvodů. 

Výjimka v prokazování platí pro děti do 12 let. Jestliže počet účastníků (včetně organizátorů) přesáhne dvacet lidí, musí se i děti prokázat testem o bezinfekčnosti.

Děkujeme za pochopení. 

Organizátory symposia jsou TIM FF MU, TIC Galerie Brno, Vasulka Kitchen Brno a Dům umění města Brno.

Sympozium se koná v rámci projektu Media Art Live Archive: Intelligent interface for interactive cultural heritage mediation (MediaArtLiveArchive, TL02000270) spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA.

Program Vašulka Kitchen Brno je finančně podpořen Statutárním městem Brno a Ministerstvem kultury České republiky. 

Documents to download