Centrum umění nových médií

 

Vašulka Kitchen Brno

Centrum umění nových médií – Vašulka Kitchen Brno (VKB) je prostor pro výzkum, umělecký experiment a neformální vzdělávání v oblasti umění nových médií. Tvoří jej studijní archiv Woodyho a Steiny Vašulkových, expozice jejich vybraných děl a studovna. Pořádáme programy pro veřejnost, včetně přednášek, koncertů, výstav, prezentací, dílen, projekcí a seminářů.

Na sklonku roku 2016 vznikla v Brně iniciativa na založení Vašulka Kitchen, odkazující na dílo uměleckého páru Steiny Briem Bjarnadottir a Bohuslava Woodyho Vašulky. V říjnu 2018 jsme za účasti manželů Vašulkových slavnostně v Domě umění města Brna zahájili činnost Centra umění nových médií, jehož posláním je uchovávat a zprostředkovávat tvorbu manželů Vašulkových a rozvíjet jejich odkaz. 

Od konce 80. a začátku 90. let se uměním videa, elektronických médií, později digitálním uměním v České republice zabývalo několik (neziskových) uměleckých iniciativ. Dnes je VKB jedním z mála specializovaných (neakademických) projektů v této oblasti. Je důležité, že v mezinárodních souvislostech se stává součástí sítě institucí, zaměřených na podporu, archivaci, výzkum, nebo distribuci umění, založeného na pohyblivém obrazu, zvuku, elektronických sítích, kódování a performativitě jako umělecké praxi.

Vašulka Kitchen Brno je místem pro studium a výzkum. Umožňuje veřejnosti přístup do digitálního archivu, mediatéky Vašulkových a zajištuje doprovodné programy. Ve spolupráci s Vasulka Chambre při Islandské národní galerii pečujeme o archiv a o umělecká díla v naší sbírce. Staráme se o akvizici a katalogizaci materiálů týkajících se tvorby a života Vašulkových. Pokračujeme v mapování a reflexi jejich tvorby v širokém kulturním a mezinárodním kontextu, věnujeme se i výzkumu a zpracování děl ostatních umělců z oblasti umění nových/elektronických médií. Poskytujeme zázemí pro české i zahraniční výzkumníky, studenty, pedagogy a kurátory a iniciujeme výzkumné projekty a konference.

SPOLEK VAŠULKA KITCHEN BRNO

Vybudování centra věnovaného odkazu Woodyho a Steiny Vašulkových inicioval občanský spolek Centrum umění nových médií – Vašulka Kitchen Brno, z. s., který založili Tomáš Ruller, Jennifer Helia De Felice a Viktor Pantůček v roce 2016.

HLAVNÍ VÝBOR

Mg.A. Jennifer DeFelice, PhD.⠀⠀Narodila se v New Yorku, kde získala titul bakalář umění na SUNY Empire State College. V roce 1993 přesídlila do Brna, kde v roce 2004 absolvovala katedru Foto-Performance na Fakultě výtvarných umění VUT v ateliéru Tomáše Rullera. Na FaVU nyní působí jako odborná asistentka. Je aktivní jako performerka, novomediální umělkyně, kurátorka, hudebnice. Hrála ve skupině “Sledě, živé sledě”, působila v komunikačním projektu Cafe9.org. Vystavovala a vystupovala ve Francii, Německu, Rakousku, Italii, USA, pracovala v media-archivu FaVU a spoluorganizovala výstavy Hi-tech/umění v Brně.

Mgr. Marika Svobodová⠀⠀Je kurátorka Domu umění města Brna a Vašulka Kitchen Brno, jejiž činnost také koordinuje. Působila na Semináři dejin umění Masarykovy univerzity Brno.

Mgr. Barbora Šedivá, Ph.D.⠀⠀Je nezávislá kurátorka a manažerka, statutární zástupce spolku 4AM/Fórum pro architekturu média, ředitelka kulturního prostoru PRAHA a platformy Multiplace a taky spoluzakladatelka archivu Monoskop.org. Na katedře Teorie interaktivních médií na MUNI v Brně vedla seminář zaměřený na aktivní zkoumání archivů, aktuálních tendencí v oblasti mediálního umění a jejich historických souvislostí. Ve Vašulka Kitchen vede výzkum zaměřený na odborné zpracování archivu Vašulkových.

ČESTNÝ PŘEDSEDA

Prof. Tomáš Ruller⠀⠀Je činný zejména v oblasti akčního umění a nových médií, jako organizátor řady kulturních událostí a vysokoškolský pedagog. Umělecké akce prezentoval od první poloviny sedmdesátých let a od počátku osmdesátých let se systematicky zabýval performancí, novými technologiemi a videoartem. Tyto umělecké disciplíny propojuje a konfrontuje s klasickými žánry – se sochou a s objektem, instalací, malbou a fotografií. Jeho tvorba je spojena s osobnostmi performace jako jsou Chris Burden, Marina Abramović, Stelarc či Orlan, i se zástupci elektronického umění, jako jsou například Steina a Woody Vašulkovi nebo Van Gogh TV. Od roku 1994 Ruller vedl ústav Video–Multimedia–Performance na Fakultě výtvarných umění – VUT v Brně, v letech 1998–2000 tam působil jako děkan. Žije a pracuje v Brně a v Praze.
kontakt: tomas@ruller.cz
ruller.cz

⠀⠀

ČLENOVÉ SPOLKU

Jana Horáková⠀⠀Působí jako docentka na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a je garantkou uměnovědného studijního programu Teorie interaktivních médií. V posledních letech se zaměřuje na zkoumání potenciálu nových médií v rámci historiografického výzkumu umění nových médií: viz virtuální rekonstrukce výstavy počítačové grafiky z r. 1968 / Computer Graphic Re-visited; nebo aktuální projekt zaměřený na využití umělých neuronových sítí a interaktivního rozhraní při analýze a zprostředkování tvorby Vašulkových / Media Art Live Archive).

Lenka Dolanová⠀⠀Je historička umění a kurátorka. Působila v Oblastní galerii Vyso- činy v Jihlavě (OGV), kde mimo jiné založila zvukovou galerii IGLOO a kulturní noviny O_kraj. Je členkou spolků yo-yo, KRA - Kravín Rural Arts a Vašulka Kitchen Brno. Její dizertační práce vyšla knižně pod názvem Dialog s démony nástrojů: Steina a Woody Vasulkovi (2011, NAMU a JSFA). V současnosti působí ve Východočeské galerii v Pardubicích (VČG), jako kurátorka spolupracuje s řadou dalších institucí.

Ondřej Merta⠀⠀Je hudebník a zakladatel brněnské hudební iniciativy Bastl Instruments, kde v duchu udržitelnosti vyrábí a vynalézá syntezátory pro elektronickou hudbu. 

Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.⠀⠀Je hudební vědec a dramaturg, žije a pracuje v Brně. Obor hudební věda na brněnské Masarykově univerzitě absolvoval v roce 2003 a jako pedagog v Ústavu hudební vědy od té doby působí. Je dramaturgem festivalu Expozice nové hudby a od roku 2015 dramaturgem souboru soudobé hudby Brno Contemporary Orchestra.

Terezie Petišková⠀⠀Je ředitelka Domu umění města Brna. Přednášela na Katedře dějin a teorie umění na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde se zabývala výkladem dějin vizuální tvorby druhé poloviny 20. století zahrnující umění akce, dějiny fotografie, nová média a současný design. Pracovala také jako asistentka na detašované katedře designu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze ve Zlíně, poté vedla Galerii mladých a Galerii U Dobrého pastýře v Brněnském kulturním centru. Od roku 1997 se podílela na přípravě V. a VI. dílu edice Dějiny českého výtvarného umění na Ústavu dějin umění Akademie věd v Praze. Z tohoto uměleckohistorického výzkumu čerpala například výstava „Československý socialistický realismus 1948–1958“ (Galerie Rudolfinum, 2002) nebo „Pole tvůrčí a válečná. Výtvarné umění ze sbírek VHÚ Praha“ (Moravská galerie v Brně, 2008). (Artlist

Miloš Vojtěchovský⠀⠀Vystudoval estetiku na Filozofické fakultě UK. Od poloviny 70. let aktivní v oblasti lidové hudby a výtvarných umění v Praze i jinde. Pedagogické a profesní aktivity: spolupráce na projektech Imaginary Museum Projects v Amsterdoamu, lektor katedry teorií a dějin umění na FaVU VUT v Brně a na katedře Centra audiovizuálních studií FAMU, kurátor galerie Školská 28, projektu psychogeografie města sonicity.cz, symposia a festivalu vs. Interpretation, iniciátor projektu Na pomezí samoty 2015-2016. Žije a pracuje v Praze.⠀⠀

⠀⠀

DŘÍVĚJŠÍ ČLENOVÉ SPOLKU

Matěj Kotouček⠀⠀Je hudebník, promotér, člen brněnského kolektivu AVA a zakladatel audiovizuálního projektu Sky To Speak. V Bastl Instruments se věnuje aktivitám zaměřeným na komunitu a hudebnímu vydavatelství Nona Records. Je aktivní v elektroakustickém duu Thistle, které se podílí na workshopech Vlnobytí, propojujících pohybová cvičení, tanec a improvizovanou hudbu. Kromě vlastní tvorby složil hudbu do několika divadelních her (Divadlo Feste) a videoher.

Nikol Štrobachová⠀⠀Je lektorka, aktivistka a hudebnice spolupracující se spolkem Synth Library Prague. Spoluzaložila kolektiv hudebnic Pink Noise, uvádí tutoriály Patchení s Nikol, pořádá vzdělávací workshopy a experimentuje s propojováním živých rostlin a syntezátorů. Vystupuje pod uměleckým jménem Kukla.

HLAVNÍ CÍLE SPOLKU

  • založení a provoz kulturního a badatelského centra věnovaného dílu Vašulkových a rozvíjení jejich odkazu prostřednictvím současné tvorby
  • zajištění prací na archivaci, dokumentaci, digitalizaci a restaurování tvorby Vašulkových a dalších autorů z oblasti umění nových médií
  • organizace rezidenčních pobytů
  • pořádání veřejných přednášek, konferencí, výstav a performancí podporujících umělce, kteří ve své tvorbě využívají nové technologie

⠀⠀

PARTNEŘI

Hlavními partnery jsou islandské Centrum elektronického a digitálního umění Vasulka Chamber v Reykjavíku, Dům umění města Brna, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a Teorie interaktivních médií při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Spolupracujeme například s Centrem pro umění a média v Karlsruhe (ZKM) a dalšími institucemi.

⠀⠀

DĚJINY SPOLKU

Spolek Vašulka Kitchen Brno vznikl roku 2016 s cílem vybudovat v Brně centrum a archiv umění nových médií, věnované dílu Bohuslava Woodyho a Steiny Vašulkových. Inspirovali jsme se původní „Kuchyní”, kterou Steina s Woodym spoluzaložili v newyorském Mercer Arts Center v roce 1971. Od přípravného setkání spolku v roce 2014, které se uskutečnilo při slavnostním zahájení činnosti Vasulka Chamber na Islandu, byly realizovány tyto projekty: 

Art-Research Bridge, umělecko-výzkumný most, na němž spolupracovali studenti a pedagogové Školy humanitních studií na Islandské univerzitě a FaVU VUT v Brně, inicioval vznik nových uměleckých děl, inspirovaných dílem manželů Vašulkových a mezinárodní konferenci o vlivu a využití intuice v epoše digitalizace.

Další veřejnou akcí spolku byla spolupráce na výstavě „Bohuslav Woody Vašulka: Mystery of Memory”, pořádané v Muzeu města Brna na hradě Špilberk v roce 2016. K výstavě vznikl soubor nových tisků ze sérií Luciferova zakázka a Triády, došlo k rekonstrukci instalace Friendly Fire - Table III ze série Bratrství/The Brotherhood. Vznikla také nová verze díla Light Revisited - Noisefields. Kromě „Friendly Fire”, který je často vystavován (např. Armory Show v New Yorku), tato díla tvoří základ sbírky Vašulka Kitchen v Brně.